Pag-ibig ang Katwiran ng Kasaysayan


Price:
₱350

Description

Author: Agustin Martin Rodriguez

Ang libro na ito ay isang pakikipagdialogo kay Max Scheler (1847-1928) upang mailahad ang landas ng pagbubuo ng tao sa ating panahon ng pagkabalisa. Pilosopiya ng pag-ibig at pag-asa ang pilosopiya ni Scheler. Sa kaniyang pamimilosopiya, naipalkita niya na ang pagkamasalimuot ng pag-iral ng tao ang mismong landas ng kanyang kaligtasan.

You may also like

Recently viewed