Kasaysayan ng Pilipinas K-12 Grade 7


Price:
₱149

Description

Authors: Antonio B. Columbres ; Felipe M. Ferrer; Pia B. Hernandez, EdD

Ang aklat na ito ay ay tugon sa hamon ng pag-aaral ng kasaysayan, kultura, at kabuuang aspekto ng pagkakakilanlang Pilipino. Gayundin, tumutugon ito sa hamon ng paghubog ng kabataang may tiyak at ipinagmamalaking pagkakakilanlang Pilipino na may pambansa at pandaigdigang pananaw. Layunin din nitong hubugin ang pangkabuoang pag-unlad ng isang mag-aaral tungo sa pagiging kapaki-pakinabang at mapanagutang mamamayang Pilipino na may kasanayang kinakailangan sa ika-21 siglo.

You may also like

Recently viewed